Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Oud hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg (vrouwenhulpverlening, diversiteit in de hulpverlening)

Projecten

CURSUS “DIVERSITEIT IN ALLE FACETTEN. Constructief verschil maken met de intersectionele of kruispuntbenadering
voor de kring van andragologie-alumni. jan-april 2012.

Hoe kon het gebeuren dat zwarte vrouwen niet profiteerden van de maatregelen tegen sekse- en rassendiscriminatie? Dat heteroseksuele vrouwen buiten de boot van de AIDS-campagnes vielen? Dat er zo weinig aandacht is voor ouderen en “allochtonen” met een homoseksuele oriëntatie? Of dat bij het gebruik van de openbare ruimte het gemeenschappelijk belang van hangjongeren respectievelijk hangouderen en van kinderwagen- respectievelijk rollatorgebruik(st)ers  over het hoofd wordt gezien? Het zijn allemaal “missers” van het hokjesdenken.
De intersectionele of kruispunttheorie claimt niet alleen de sociale en culturele diversiteit van mensen genuanceerder in kaart te brengen, maar ook een betere benadering te bieden ter voorkoming van sociale uitsluiting en ter bevordering van empowerment en sociale coalities. Als zodanig belooft de theorie een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het bewerkstelligen van grotere sociale rechtvaardigheid in een diverse samenleving. Ze biedt in ieder geval een multidimensionale en dynamische kijk op identiteitsontwikkeling en diversiteitsbeleid en stelt aanvullende eisen aan onderzoek. Wat kan dit betekenen voor allerlei soorten agogische arbeid?
Doelen zijn: bewustwording van verschillende diversiteitsperspectieven; leren kennen van de intersectionele benadering; vaardig worden in intersectionele analyses; inzicht krijgen in de bruikbaarheid daarvan voor het oplossen van andragogische problemen; presenteren van eigen casusanalyse, mondeling en schriftelijk (tevens certificeringseis); het zoeken naar verspreidingsmogelijkheden.
Meer informatie op www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu. Inschrijven via andragologie@uva.nl.

DAUGHTERING AND MOTHERING (vanaf 1990)  

­­Samenvatting: Het was in de vrouwenbeweging gebruikelijk de onderlinge relaties tussen vrouwen als “zusterschap” af te schilderen. Dat voldeed zolang de leeftijdsverschillen gering waren. Maar rond 1990, toen leeftijdsverschillen een onmiskenbare rol gingen spelen, leek de “moeder-dochter”-metafoor in veel gevallen toepasselijker. Over de moeder-dochter relatie werd echter nogal stereotiep gedacht. Weliswaar had Nancy Chodorow al in 1978 duidelijk gemaakt dat moeders “moederden” en dat zij daarin werden beïnvloed door de sociale context, maar dat dochters ook actief zouden “dochteren” en daarmee richting, kleur en inhoud gaven aan de relatie, was nog niet onderkend. Aan de internationale conferentie die ik hierover organiseerde, namen allerlei kopstukken uit de westerse wereld deel. De kritische doordenking leverde ook interesssante inzichten op voor symbolische moeder-dochter relaties zoals die zich in hulpverlening, onderwijs en management kunnen voordoen. Met het verschijnen van het boek “Daughtering and Mothering” (Mens-Verhulst, Schreurs & Woertman, 1993) is een nieuw woord aan de Nederlandse en Engels taal toegevoegd.

DAUGHTERING AND MOTHERING revisited , in samenwerking met professor dr. Liesbeth Woertman (departement Klinische en GezondheidsPsychologie van Universiteit Utrecht)

Vanaf 2007 is het project Daughtering and Mothering een nieuwe fase ingegaan, met een gedifferentieerdere kijk op leeftijd: ook (groot)moederen en (klein)dochteren zijn nu in het vizier. Onder de titel Daughtering and Mothering Revisited (2009) hebben we hierover een Round Table georganiseerd tijdens de 7th Feminist Conference in juni 2009 te Utrecht, met deelname van dr Linda Duits, professor Ann Phoenix (UK) en professor Lorraine Radtke (Canada). Naar aanleiding hiervan zijn twee Engelstalige publicaties verschenen:

Phoenix, A.  (2010). Adult Retrospective Narratives of Childhood Experiences of Serial Migration and reunification with Mothers, Finish Journal of ethnicity and Migration 5 (2).
Jacques, H.A.K. & Radtke,L. (2012). Constrained by choice: Young women negotiate the discourses of marriage and motherhood. Feminism & Psychology.

MOEDERS MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE (1999-2004), in samenwerking met prof. Lorraine Radtke, Psychology Department van de Universiteit van Calgary, Canada.

Samenvatting: Hoe gezondheidsproblemen inwerken op het dagelijks leven van vrouwen, is meestal onderzocht in relatie tot hun rol op de arbeidsmarkt, maar niet in relatie tot hun moederschap. Dit project heeft als doel kennis te ontwikkelen over hoe moeders leven met een chronische ziekte. Astma heeft hierbij als voorbeeld gediend.  Zie Radtke & Mens-Verhulst, J. van (2001) en Mens-Verhulst, Radtke &Spence (2004)